Zelená

Učitelky :                                Radoslava Kocmanová

Asistentka pedagoga, učitelka:  Michaela Zábršová

Provoz třídy:                            7:00 - 15:30  

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho  jedno dítě  s individuální integrací. Tomuto dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou. Ve třídě je 1 dítě s odkladem školní docházky.

  

Vítám Vás na stránkách naší třídy. Všem nám přeji bezva šk. rok bez problémů a starostí. Doufám, že letos dodržím slovo a budu na naše stránky vkládat něco o dění v naší třídě.

Zpětně doplňuji to, čemu jsme se s miláčky věnovali v září. Naše celoroční téma je: ROK S VČELÍMI MEDVÍDKY, ve kterém se promítnou témata ze školního vzdělávacího plánu.

FOTKY

 

SLAVÍME

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

 PRACUJEME ¨

 PEČEME,VAŘÍME 

MOMENTKY

HRAJEME SI

ČERTOVSKÁ ŠKOLKA

BLBNEME

 

ZÁŘÍ

TÉMA: JÁ A MOJI KAMARÁDI VE ŠKOLCE

- seznamovali jsme se s kamarády ve třídě, s jejich jmény, se jmény obou učitelek

- opakovali jsme si svá jména a příjmení, věk a bydliště ( někteří nevědí, prosím zkuste procvičit).

- seznamovali jsme se s personálem školky

- společně jsme vytvářeli pravidla třídy

- hráli jsme seznamovací hry, hry zaměřené na vzájemné slušné chování, na řešení konfliktů

- činnosti na procvičení jemné motoriky: provlékání domečků, navlékání šípků, korálek, stavebnice - společná stavba Bystrc

- grafomotorika: jednotažky, kreslení prstem podle vzoru do krupice

- rytmizace říkadel: vytleskávání, hra na rytmické nástroje

- přiřazování barev, třídění předmětů podle barev a velikosti

- cvičení na říkadla, na rehabilitačních míčích, na hudbu

- básničky: Kamarád, Ahoj, ahoj, Kdo je kamarád

- písničky: Přišel k nám do školky malinký kluk

 

- Provedla jsem si u dětí vstupní diagnostiku, na základě které s nimi budu individuálně pracovat

 

ŘÍJEN

TÉMA: CO VIDĚL ČERVÍK PEPÍK V SADU I NA ZAHRÁDCE

- rozlišování znaků ročních období

- rozlišování ovoce a zeleniny

- jemná motorika: šnek- stříhání, lepení fazolí, hruška, jablko- stříhání, mačkání papíru, lepení

- grafomotorika: jednotažka jablko

- prostorová orientace- bludiště

- sluchové vnímání: rytmizace říkadel hrou na tělo, na rytmické nástroje

- zrakové vnímání: hledání odlišného předmětu v řadě

- předmatematické dovednosti: procvičování pojmů první, poslední, uprostřed, před, za, řazení podle posloupnosti

- práce ve dvojích: počítání slabik ve slově

- společná práce: podzimní obraz, vaření polévky

- paměťová hra: Čmelda přinesl ze zahrádky...

- didaktická hra: Smutné a veselé jablíčko - mezilidské vztahy

- dramatizace pohádky: O veliké řepě

- cvičení na říkanky, rehabilitační míče, overbally, na nářadí

- básničky:Šnek, Budeme si povídat,Šeptá brambor fazolce

 

Co nejdříve se naučím vkládat fotky, tak daleko ještě nejsem, dávám si termín do konce měsíce( máme už jich dost).

 

Chtěla jsem Vás požádat, jestli by to bylo jen trochu možné, vodit děti do školky kolem 8 hod. Zatím se scházíme kolem 8.30 a já nemám moc prostor individuálně se dětem věnovat. DĚK

               

                  

Tak jsem konečně tady. Pro přehled doplňuji probraná témata:

Listopad: 1. Cesta za dobrodružstvím skřítka Lesníčka

                 2. Nastal adventní čas: Světýlková

                                                  Čertovská

                                                   Vánoční

Leden:    1. Tři králové

                2. Co všechno nám přinášejí zimní radovánky

Únor:      1. Čím vším se lidé baví: Karnevalová

                                                   Pohádková

 

V každém tématu jsme procvičovali všechny oblasti rozvoje dítěte.

Protože máme celkově jako třída problém s uvolňením ruky a grafomotorikou,

založila jsem dětem složky s uvolňovacími a grafomotorickými cviky.Tyto

pracovní listy nebudu vystavovat v šatně, pracujeme na nich individuálně.

Pokud budete mít zájem, jsou k nahlédnutí.

 

BŘEZEN

1.TÉMA:VŠECHNO CO JE KULATÉ SE TOČÍ

   Tvoříme:

-         mačkáme, stříháme, lepíme papír – procvičujeme jemnou motoriku a svaly

                                                                ruky

-         modelujeme – italská pizza

-         vyrábíme - indiánské čelenky,indiánské oblečení, černošské paruky, sukně

-         malujeme barvami

 

Povídáme si, procvičujeme, seznamujeme se…

-         o tom, kde žijeme

-         o tom, že na zemi žijí různé národy

-         o zvyklostech jiných zemí

-         prostorovou orientaci

-         určujeme první hlásku ve slově

-         čteme a píšeme se shora dolů azleva doprava

-         procvičujeme zrakové vnímání

-         procvičujeme sluchové vnímání – poznávání dopr.prostředků sluchem

Mluvíme správně, komunikujeme spolu, učíme se spolupracovat…

-         snažíme se mluvit srozumitelně

-         dodržujeme při mluvení pravidla slušnosti

-         přednášíme básničku

-         učíme se konflikt řešit slovně

-         učíme se spolupracovat a komunikovat při kooperativních činnostech

-         samostatně si organizujeme hry

 

Kooperativní činnosti…

-         práce ve dvojicích: namaluj naši vlajku, použij jakýkoli výtvarný materiál

-         práce ve skupinách: namaluj naši planetu tak, aby na ní bylo jen veselo.

                                    Všechno musí mít kulaté tvary.

 

Hrajeme si…

-         na indiány

-         na africké domorodce

-         na italské pekaře

 

Zpíváme…

-         Tři citronky

-         Hop, hej cibuláři

-         Mraveneček Pepíček

-         Andulka konopě močila

-         Řekni, řekni, řekni jí

-         Říkadla

 

Experimentujeme…

-         vyrábíme plastelínu

 

Fotky jsou na dobré cestě, momentálně si vytvářím složky, sešlo se mi jich už moc, tak aby v tom nebyl chaos a nějak to vypadalo.