Informace k provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021

08.04.2021 19:33

  

www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 zahajujeme provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (s účinností od 1. 9. 2017, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné) (Předškolní vzdělávání § 34 zákona 561/2014 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon).

Dále také pro děti rodičů vybraných profesí:  viz odkaz výše + děti ve třídě zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ

Žádáme rodiče, aby v případě potřeby umístění dítěte do MŠ (pouze vybrané profese – viz odkaz) oznámili tuto skutečnost ředitelce MŠ a to nejlépe do pátku 9. 4. do 12:00 hod na email: reditelstvi-skoly@msduhabrno.cz

Rovněž je nutné přihlásit dítě ke stravování ve školní kuchyni. Rodiče těchto dětí se ráno před testováním prokážou potvrzením od zaměstnavatele, že spadají do skupiny vybraných profesí.

Testování dětí

Ráno, při příchodu do MŠ musí rodiče své dítě otestovat (rodiče test dostanou v MŠ). Rodiče počkají na výsledek testu cca 15 min., a v případě, že bude test negativní, mohou své dítě převléknout a předat učitelce. Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek a případně i jiný den vždy před nástupem dítěte do MŠ) ve spojovací chodbě a vestibulu školy.

www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Omlouvání dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

V případě, že se dítě z nějakého důvodu nemůže účastnit povinného předškolního vzdělávání, je zákonný zástupce povinen své dítě řádně omluvit.

Způsob omlouvání  povinného předškolního vzdělávání:

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce omluvit. Vzhledem k situaci je možné omluvit dítě emailem: reditelstvi-skoly@msduhabrno.cz

Organizace vzdělávání

Od pondělí 12. 4. budou v provozu všechny třídy školy s maximálním obsazením 15 dětí, kolektivy budou neměnné.

Platby

Školné:

 • Platí pouze rodiče dětí, které patří do skupiny vybraných profesí, a jejich dítě potřebuje nastoupit do MŠ.
 • Za dobu, kdy je MŠ uzavřena z důvodu epidemiologické situace, se úplata za vzdělávání neplatí. Po otevření MŠ bude sdělen rozsah období, za které školné nebude vybíráno. Platby budou vyúčtovány individuálně.
 • Ostatní rodiče zatím neplatí, výše bude upřesněna podle termínu otevření mateřské školy

Stravné:

 • zálohu na stravné platí všechny děti, které nastoupí do mateřské školy (do 15. dne v měsíci)

Zvýšená hygienická opatření v souvislosti s COVID-19:

 • Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy MŠ vstupoval pokud možno pouze 1 dospělý doprovod dítěte a v prostorách MŠ jste se s dítětem zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou! (PLATÍ I PRO ZAHRADU MŠ!)
 • Zákonný zástupce se po areálu školy pohybuje pouze s respirátorem (FFP2 nebo KN95)
 • Dítě má ochranu obličeje po dobu, než je znám výsledek testu "NEGATIVNÍ"
 • Dítě je vybaveno odpovídající ochranou obličeje pro případ potřeby
 • Žádáme zákonné zástupce, aby při vstupu do budovy použili dezinfekci COVID-19 u vstupních dveří.
 • Žádáme zákonné zástupce, aby dětem nedávali do školky žádné hračky. 
 • Žádáme zákonné zástupce, aby v případě výskytu příznaků spojovaných s nemocí Covid-19 nechali dítě doma! Učitelka je oprávněna nepřijmout dítě s příznaky nemoci do kolektivu MŠ.


 

Zpět