Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017, tj. 18 měsíců

Rozpočet: 6 000 000 Kč

Aktivity projektu: tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, realizace konkrétních aktivit na podporu rozvoje vzdělávání a spolupráce škol v území

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT. Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. Školy mají možnost v rámci projektu využít bezplatné vzdělávání pedagogických pracovníků. V projektu jsou zpracovány informační materiály pro rodiče a širokou veřejnost a nabízeny semináře s tematikou vzdělávání dětí předškolního věku. Jedním z cílů je zajištění informovanosti rodičů, posilování jejich role jako partnerů školy a jejich systematické zapojování do vzdělávání dětí.

Realizátor projektu: Statutární město Brno

Partneři projektu: základní a mateřské školy na území města Brna

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092