Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy probíhá 1x ročně, začátkem května - pro rok 20120/2021 - informace níže.

V průběhu školního roku jsou děti přijímány jen na uvolněná místa.

Informace k zápisu na  prázdninový provoz jsou  uvedeny v záložce "Prázdninový provoz".

 

 

Opatření k zápisu do Mateřské školy DUHA Brno, Kachlíkova 21, pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vyplněnou přihlášku – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, si každý zákonný zástupce dítěte samostatně na internetu vyplní a vytiskne (www.zapisdoms.brno.cz).

 

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky MŠ: ID schránky scgpdwa
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)     e-mail MŠ: kachlikova@volny.cz
  3. doporučenou poštou (pouhé vhození do poštovní schránky nedoporučujeme) s datem doručení nejpozději 5. 5. 2020

 

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
  2. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  3. Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte u nespádového dítěte – vzor zde
  4. Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce dodá:
  •  Kopie očkovacího průkazu
  • Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované – vzor zde

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

  • Přijímací řízení:

Od 11.5.2020  můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

•       telefonicky

•       prostřednictvím sms

•       e-mailem

•       doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.