Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy probíhá 1x ročně, začátkem května - pro rok 20120/2021 - informace níže.

V průběhu školního roku jsou děti přijímány jen na uvolněná místa.

Informace k zápisu na  prázdninový provoz jsou  uvedeny v záložce "Prázdninový provoz".

Přijímací řízení pro rok 2020/2021 :

  • zápis probíhá  s pomocí elektronické podpory - podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.
  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné ( pro šk. rok 2020/2021 děti narozené v období 1.9.2014- 31.8.2015)
  • přihláška  - viz uvedená webová adresa, v MŠ  pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:v rámci dne otevřených dveří - viz níže.
  • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
  • Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol budou zveřejněna předem s dostatečným předstihem před termínem zápisu, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s ust. § 34 odst. 8 školského zákona).

  • Den otevřených dveří:  15. 4.2020 v době od 8:30 - 10:00
    • V případě pokračování mimořádných opatření k šíření nemoci COVID-19 tato možnost odpadá.
  • Příjem přihlášek:

 pondělí 4.5.2020 v době 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00 

 úterý     5.5.2020 v době 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00 

S sebou: řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte (originál), doklad totožnosti zákonného zástupce, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Při odevzdání přihlášky budou uvedené údaje porovnány s údaji na rodném listě dítěte a dokladu zákonného zástupce. Jmenované doklady, prosím, předložte v originále. Totéž platí i o lékařském potvrzení na přihlášce.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

  • Přijímací řízení:

Od 11.5.2020  můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

•       telefonicky

•       prostřednictvím sms

•       e-mailem

•       doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.