Edukativně-stimulační skupiny

Pro budoucí prvňáky

Skupinky budou probíhat

od 11. 1. 2024 vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30.

Skupiny jsou určeny pro rodiče a děti.

Cena za 10 lekcí: 1 900 Kč (pracovní sešity, materiály pro děti, kurzovné).

 • zrakové vnímání
 • sluchové vnímání
 • předpočetní představy
 • jednotažky
 • kreslení před psaním

 

Zájemci ze žluté třídy nahlaste se paní učitelce ve žluté třídě,zájemci z modré třídy nahlaste se paní učitelce v modré třídě.

Platbu je třeba uhradit nejpozději do pátku 8. 12. 2023.

 

Stimulačně edukativní skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy v počáteční fázi školní výuky. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • Jemná motorika, grafomotorika
 • Řeč, myšlené
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči
 • Zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase
 • Početní představy

Vždy však musíme mít na zřeteli, že uvedené funkce od sebe nelze oddělit, a to jak ve vývoji, tak v procesu učení, jednotlivé funkce se vzájemně ovlivňují, podmiňují a prostupují. Rovněž činnosti ve skupině, přestože máme stanoven dominující cíl, rozvíjí více schopností zároveň.

 

Rozvoj jedné oblasti často podmiňuje rozvoj dalších. Jednotlivá cvičení se vzájemně prolínají.

 

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce má přibližně hodinové trvání, frekvence lekcí je jedenkrát týdně.

 

Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

 

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekcí je motivací, radou, inspirací. Deset hodin ve skupině by bylo pro rozvoj schopností dítěte nedostatečné.

 

Dětem bojácným, úzkostným, s adaptačními problémy přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, nové situace, zajišťuje jim pocit bezpečí.

 

Rodiči tak umožníme vidět své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat další vývoj dítěte. Vytváří si reálnější náhled na schopnosti, ale také na limity dítěte, a tím se může i větší měrou podílet na rozhodování o jeho další perspektivě (kupř. o školním zařazení, lépe porozumí, co jeho dítě může, ale také potřebuje).

 

Významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

 

Zařazení dětí do skupin

Skupiny jsou určeny pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem, zejména pro:

 • Děti s LMD, jejichž vývoj relativně častěji probíhá nevyváženě a potřebují zvýšenou péči, případně speciálně pedagogickou péči

 • Děti, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti pro zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, grafomotoriky, řeči, …

 • Děti s odkladem školní docházky, jim a jejich rodičům tímto umožníme aktivně a smysluplně využít „získaný čas“ pro rozvoj oslabených, nevyzrálých, handicapovaných oblastí

 • Děti, pro které by byl vhodný odklad školní docházky, ale rodiče nemají reálný náhled a trvají na jejím zahájení. Na základě osobní zkušenosti při práci s dítětem, v konfrontaci s tím, co by mělo zvládnout, potom snáze pochopí, co bude pro jejich dítě lepší (pro odkladový rok potom mají náměty – tedy už vědí, co a jak rozvíjet)

 • Děti s adaptačními a komunikačními problémy, s neurotickou symtomatologií

 • Děti, které nechodily do mateřské školy

 • Děti, jejichž rodiče mají z nějakých důvodů obavu, že jejich dítě ještě nezvládne školní docházku nebo bude mít ve škole problémy