Ukončené projekty

Logopedická prevence 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo pro rok 2015 rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.

Naše mateřská škola uspěla s projektem "Rozšíření logopedické prevence v mateřské škole DUHA". Od ministerstva školství škola získala dotaci ve výši 40000,- Kč.

Projekt se zabývá rozšířením logopedické prevence u dětí v předškolním věku. Logopedická prevence je poskytována v rámci jazykové výchovy a každodenních logopedických chvilek. Projekt kvalitativně zvyšuje úroveň logopedické prevence zavedením nových pomůcek do výuky, zlepšuje pracovní prostředí a zavádí atraktivní metody práce. Řeší náhradní komunikační systém pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Doba realizace: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017, tj. 18 měsíců

Rozpočet: 6 000 000 Kč

Aktivity projektu: tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, realizace konkrétních aktivit na podporu rozvoje vzdělávání a spolupráce škol v území

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT. Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. Školy mají možnost v rámci projektu využít bezplatné vzdělávání pedagogických pracovníků. V projektu jsou zpracovány informační materiály pro rodiče a širokou veřejnost a nabízeny semináře s tematikou vzdělávání dětí předškolního věku. Jedním z cílů je zajištění informovanosti rodičů, posilování jejich role jako partnerů školy a jejich systematické zapojování do vzdělávání dětí.


Realizátor projektu: Statutární město Brno

Partneři projektu: základní a mateřské školy na území města Brna

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně